Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.sp29.szkoly.lodz.pl/ oraz https://pm10lodz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo (skany).
  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej.
  • Brak opisów alternatywnych dla grafik i zdjęć

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-10-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia dostępu

Serwis (responsywność zachowana) jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana rozmiar czcionki
  • zmiana kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – mgr Elżbieta Jurek ,
adres e-mail – kontakt@zszp3.elodz.edu.pl
numer telefonu – 42 256 72 71

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Łodzi znajduje się przy ul. Przędzalnianej 70. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Tymienieckiego. Jest ono ogólnodostępne. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie 2 stopnie (na dziedzińcu szkoły znajduje się pochylnia dla wózków), drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Następnie klatka schodowa posiada dwa wejścia z prawej i lewej strony. Żeby dostać się do sekretariatu szkoły należy pokonać 5 stopni po lewej stronie korytarza, po lewej stronie na ścianie zawieszony jest wideodomofon, drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Z prawej strony korytarza wideodomofon znajduje się po prawej stronie na ścianie przed schodami, następnie trzeba pokonać 5 schodów, drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Po prawej i lewej stronie budynku są dwa wyjścia ewakuacyjne, bez zewnętrznych schodni. Budynek składa się z 4 kondygnacji. W budynku i na każdym poziomie znajduje się korytarz (piwnica, parter, 1 i 2 piętro). Aby dostać się na korytarz na 1 i 2 piętro należy pokonać schody (klatki schodowe po prawej i lewej stronie, do pokonania schody w układzie zabiegowym w ilości sztuk 2 razy 11 stopni).

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych. Na terenie szkoły nie ma parkingu-brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Dyrektor jednostki nie wyraża zgody na wstęp z psem asystującym kiedy na terenie szkoły znajdują się dzieci. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego lub onilne.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych